Linux: Upgrade Debian 7 Wheezy to 8 Jessie

Po 24 miesiącach prac 25. kwietnia 2015r. wydany został Debian 8.0 o nazwie kodowej Jessie”. 

Jessie wydana została z nowym domyślnym systemem init — systemd. Zawiera on wiele interesujących cech, takich jak skrócony czas uruchamiania, obsługa cgroups dla usług, możliwość wyizolowania części usług. System init sysvinit wciąż jest dostępny wJessie.

Poniżej przedstawiam metodę aktualizacji Debiana 7 (Wheezy) do wersji Debian 8 (Jessie).

Aktualizacja

Kopia zapasowa

Pamiętaj, aby przed aktualizacją wykonać pełną kopię zapasową systemu! Możesz także zrobić kopię zapasową wszystkich plików w /etc, /var/lib/dpkg i /var/lib/apt/extended_states przed aktualizacją.

Aktualizacja pakietów

Pamiętaj, żeby wszystkie zainstalowane pakiety były zaktualizowane przed dalszymi czynnościami:

apt-get update && apt-get upgrade

Sprawdź czy nie wystąpiły błędy podczas aktualizacji.

dpkg audit

Sprawdzamy, czy w systemie nie ma częściowo zainstalowanych pakietów:

dpkg --audit

Jeżeli są, należy je naprawić przed dalszymi czynnościami.

Reset Dependency Flags

These packages are already installed, but the following command will tell apt not include them anytime „apt-get autoremove” is run:

Edit sources.list

Edit /etc/apt/sources.list, and change any reference of wheezy to jessie.

Third party repositories

Also in /etc/apt/sources.list, if you happen to have any third party repositories enabled, such as DotDeb, you may want to comment those out until after the upgrade.

Update Package Metadata

Update the package metadata by running:

apt-get update

Note Regarding Prompts

The next few steps will have you installing various packages. Some of those will ask you questions. The defaults to those questions are typically fine. That said — be sure to fully read all the questions so that you understand what changes are being made.

Begin distupgrade

You can now begin the upgrade process with this command:

apt-get dist-upgrade

That will take some time to run, but it will ask you questions along the way, so you’ll need to babysit the process.

Reboot

When the upgrade completes, perform a reboot. When your system comes back online, there’s just a few more things to change.

Apache Config

There were some significant changes made to Apache. You’ll need to make the following updates to /etc/apache2/apache2.conf:

Comment out the following lines that appear in the apache2.conf:

LockFile ${APACHE_LOCK_DIR}/accept.lock

Comment out this line from /etc/apache2/mods-enabled/ssl.conf:

SSLMutex file:${APACHE_RUN_DIR}/ssl_mutex

Re-enable Apache modules that were automatically disabled during the upgrade:

a2enmod suexec
a2enmod actions
a2enmod rewrite
a2enmod proxy
a2enmod proxy_balancer
a2enmod proxy_connect
a2enmod proxy_http
a2enmod dav
a2enmod dav_fs
a2enmod dav_svn

Then restart Apache:

service apache2 restart

 

You should now be finished. Now is the time to test everything and make sure it all works as expected!

Linux: system plików ZFS (ZFS on Linux)

zpool create sun4h1000 sdv sdw sdy sdx
zfs create -o casesensitivity=mixed -o nbmand=on sun4h1000/StorageB
zfs set acltype=posixacl sun4h1000/StorageB

zfs set sharesmb=on multimedia_pool/DPShare

setfacl -m g:kie\\”techAdministrator”:rwx Multimedia02/

setfacl -m g:kie\\”kieUsers”:rwx DPShare/
zpool create sun4h1000 raidz sdr sds
zpool add sun4h1000 raidz sdu sdt

zfs create -o casesensitivity=mixed -o nbmand=on sun4h1000/StorageB
zfs set atime=off sun4h1000/StorageB
zfs set acltype=posixacl sun4h1000/StorageB
zpool create sun16h750 raidz sdb sdc sdd sde sdf sdg sdh sdi
zpool add sun16h750 raidz sdj sdk sdl sdm sdn sdo sdp sdq

zfs create -o casesensitivity=mixed -o nbmand=on -o xattr=sa sun16h750/StorageC
zfs set atime=off sun16h750/StorageA
zfs set acltype=posixacl sun16h750/StorageA
Uprawnienia
getfacl -R /path/to/source > /root/perms.ac

setfacl –restore=/root/perms.acl

Linux: udostępnianie plików Samba z autoryzacją Active Directory

Linux: wykonywanie obrazu dysku za pomocą dd

Ostatnio potrzebowałem wykonać kopię zapasową dysku w serwerze. Poniżej zamieszczam instrukcję krok po kroku jak wykonać ten proces. Czytaj dalej…

Windows: pliki batch – porady

Prosta instrukcja warunkowa – sprawdza czy zmienna VAR jest równa 1:

SET VAR=1
IF "1" == "%VAR%" ECHO VAR is 1

Rozbudowana instrukcja warunkowa:

IF EXIST MYFILE.TXT (
DEL MYFILE.TXT
ECHO File is deleted
) ELSE (
ECHO File does not exist
)

Użycie przełącznika switch zamiast wielu instrukcji IF:

GOTO CASE_%I%
:CASE_0
ECHO i equals 0
GOTO END_SWITCH
:CASE_1
ECHO i equals 1
GOTO END_SWITCH
:END_SWITCH

Definiowanie i wywołanie procedury:

CALL :UNPACK_FILE MY_FILE.ZIP

REM The GOTO :EOF separates the main
REM program and procedures.
GOTO :EOF

REM Procedure UNPACK_FILE
REM @param string %1
:UNPACK_FILE
7z.exe x %1
GOTO :EOF

Modyfikacja zmiennej przez nazwę:

SET VARIABLE=VAR1
SET %VARIABLE%=TEST
ECHO %VAR1%

Przypisanie do zmiennej wyniku polecenia (zapisuje pierwszą zwróconą linie):

DIR > RESULT.TXT
SET /P DIR_RESULT=< RESULT.TXT
DEL RESULT.TXT

Zmiana tekstu w zmiennej:

SET MSG=Hello username!
SET MSG=%MSG:username=Tom%
ECHO %MSG%

Podział tekstu (split string):

SET DATE=2007-08-23

CALL :SPLIT_DATE %DATE:-= %
ECHO YEAR: %YEAR%
ECHO MONTH: %MONTH%
ECHO DAY: %DAY%
GOTO :EOF

:SPLIT_DATE
SET YEAR=%1
SET MONTH=%2
SET DAY=%3
GOTO :EOF

Wyszukiwanie plików zawierających tekst TEMP i usunięcie ich:

for /f "delims=" %i in ('findstr /s /m TEMP c:\*.bat') do @del "%i"